Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti organizēja pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus “Bērni ar speciālām vajadzībām un funkcionāliem traucējumiem speciālās izglītības un iekļaujošās izglītības kontekstā”

21.12.2021. Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs, Daugavpils pilsētas logopēdu, surdopedagogu un speciālo pedagogu metodiskās apvienības vadītāja Ilona Valentanaviča sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitātes lektoriem

organizēja Latgales reģiona izglītības iestāžu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmas kursus “Bērni ar speciālām vajadzībām un funkcionāliem traucējumiem speciālās izglītības un iekļaujošās izglītības kontekstā”. Katru gadu kursi tiek organizēti pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei atbalsta sniegšanā izglītojamiem, kuriem ir nepieciešama logopēda, surdopedagoga vai speciālā pedagoga korekcijas nodarbības.

Pedagogu apmācības kursu programmas vadītāja – Rīgas Stradiņa universitātes lektore, audiologopēde Ilze Blūmentāle.

Kursus lasīja Rīgas Stradiņa universitātes, Latvijas Universitātes lektore, eksperts Andra Vabale, Rīgas Stradiņa universitātes lektore Ilze Blūmentāle, Rīgas Stradiņa universitātes audiologopēde Ilze Klatenberga.

Tika izskatītas šādas tēmas:

  • Akadēmisko prasmju apguve bērniem ar dažādas pakāpes intelektuālās attīstības traucējumiem. Terminoloģijas un jēdzienu izpratne. Jauns skatījums uz diagnostikas kritērijiem. Atbalsts lasīšanas, rakstīšanas, matemātisko darbību prasmju apguvē. Kognitīvo procesu attīstība. (A.Vabale)

  • Bērni ar funkcionāliem traucējumiem, to raksturojums. Starptautiskā funkcionēšanas klasifikācija. (I.Blūmentāle)

  • Bērnu, ar komunikācijas, valodas un kustību traucējumiem iekļaušana un atbalsts speciālās izglītības vidē. (I.Blūmentāle)

  • Bērnu ar dzirdes, redzes un citiem funkcionāliem traucējumiem iekļaušana un atbalsts speciālās izglītības vidē. (I.Klatenberga)

Daugavpils pilsētas logopēdu, surdopedagogu un speciālo pedagogu metodiskās apvienības pedagogi sirsnīgi pateicās Rīgas Stradiņa universitātes lektoriem un Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra pārstāvjiem par lietderīgu kursu programmu, mērķtiecīgumu speciālistu kompetences pilnveidošanai atbilstoši mūsdienu prasībām darbā ar izglītojamajiem, kuriem ir funkcionālie traucējumi.

Rakstu sagatavoja Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra izglītības metodiķe, Daugavpils pilsētas logopēdu, surdopedagogu un speciālo pedagogu metodiskās apvienības vadītāja I.Valentanaviča