Tikšanās vecāku klubā

18.oktobrī notika kārtējā nodarbība “Atmiņa – veidi un attīstīšanas iespējas”. “Kā tradīcija pirms brīvdienu sākuma notiek tikšanās vecāku klubā “Māmiņu skola” bērniem ar dzirdes traucējumiem,” tā sāka tikšanos ar vecākiem kluba organizētāja, surdopedagoģe Ludmila Siņakova.

Uz nodarbībām tika aicināti nedzirdīgo un vājdzirdīgo cilvēku reģionālās sabiedrības locekļi – Daugavpils biedrības valdes priekšsēdētāja Elvīra Čaika un surdotulks Regīna Radkeviča. Viņas stāstīja par galvenajiem sabiedrības darbības virzieniem.    Daugavpils biedrības mītne un klubs izvietojies LNS īpašumā esošas ēkas II stāvā S.Mihoelsa ielā 54. Daugavpils biedrība veiksmīgi piedalās nozīmīgu LNS pasākumu un projektu realizācijā savā biedrībā (LNS kongress, Etniskais forums, festivāli, motivācijas pasākumi, datorprasmes kursi u. c.), kā arī citviet (Nedzirdīgo dienas uzvedumi Rīgā, pieredzes apmaiņa citās biedrībās, LNS kopkoncerti svinīgos pasākumos utt.).

Biedriem radītas visas iespējas biedrības klubā izkopt savus talantus mākslinieciskajā pašdarbībā, papildināt zināšanas informatīvajos pasākumos, interešu klubos, kursos un semināros.

Biedrības darbu iespēju robežās atbalsta vietējā pašvaldība, tās sociālais dienests, piešķirot materiālu vai finansiālu atbalstu dažādu aktivitāšu īstenošanai. (http://www.lns.lv/lat/biedribas/daugavpils_regionala_biedriba_/)

Vecāki varēja uzdot jautājumus sabiedriskās organizācijas pārstāvjiem, kas nodarbojas ar nedzirdīgu cilvēku problēmām.

Darbošanos turpināja skolas psiholoģe Olga Karkina. Psiholoģe pastāstīja, ka atmiņa cilvēkam ir svarīga, jo ar to viņš uzkrāj zināšanas. Psiholoģe iepazīstināja ar atmiņas veidiem. Saruna par operatīvās atmiņas nozīmi, attīstības iespējām. Piedāvāja vecākiem veikt nelielu testu par operatīvās atmiņas līmeņa

noteikšanu.

Tikšanās turpinājumā pēc tējas tases surdopedagoģe L. Siņakova apsprieda kopā ar vecākiem nākamās tikšanās tematiku, kādus jautājumus nepieciešams apspriest, kāds ir pasākuma formāts, kurā piedalīsies vecāki.

Sastādīja Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra

surdopedagoģe Ludmila Siņakova

Organizēšanas kārtība