Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs – Daugavpils Vienības pamatskola pieredzes apmaiņas seminārs “Pedagoģiskā atbalsta sniegšana skolēniem ar dažādiem mācīšanās traucējumiem”

16.03.2021. Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra pedagogi – sākumklašu skolotāja Svetlana Latiškeviča un izglītības metodiķe I.Valentanaviča uzstājās  pieredzes apmaiņas seminārā Daugavpils Vienības pamatskolas pedagogiem par tēmu “Pedagoģiskā atbalsta sniegšana skolēniem ar dažādiem mācīšanās traucējumiem”.

Savas uzstāšanās sākumā klātesošus S.Latiškeviča iepazīstināja ar galvenām pazīmēm, kas raksturo mācīšanās traucējumus. Pedagoģe stāstīja par to, ka ja izglītojamais nevar uzrakstīt domrakstu, nevar saprast uzdevuma nosacījumu, vai nevar risināt piemēru, tas nenosaka to, ka viņam ir šie traucējumi. Ir jāskatās vairākās specifiskās jomās – brīdinošās pazīmes ir tās, kad skolēnam ir traucēti gan domāšanas procesi, gan dzirdes uztvere, gan valodas lietošanas prasmes, kad ir skarti gan rakstīšanas, gan lasīšanas procesi, kad matemātisku likumsakarību iegaumēšana sagādā grūtības. Tika stāstīts par skolas atbalsta komandas lomu gan atbalsta, gan mācību procesa organizēšanā, ja skolēnam ir mācību traucējumi. S.Latiškeviča runāja par to, ka pedagogiem, strādājošiem ar skolēniem, kuri apmeklēja pedagoģiski medicīnisku komisiju, pirmkārt ir jāizskata skolēna personas lietu. Ieteikumi, kuri ir nozīmēti pēc PMK, vai VPMK, ir jāievēro, jo tie ir paredzēti skolēna atbalstam. Tie ir atbalsta pasākumi, kuri palīdzēs gan skolēnam mācīties, gan pedagogiem ievērot skolēna vajadzības mācību procesā, nodrošinot konkrētam skolēnam nepieciešamu atbalstu mācību procesa norisē. Pedagoģe S.Latiškeviča rādot prezentāciju, stāstīja par dažādu priekšmetu apguves nosacījumu prasībām un atbalsta pasākumu kopumu, kurus ir jānodrošina skolēniem ar mācīšanās traucējumiem, lai viņi varētu apgūt mācību vielu. S.Latiškeviča atzīmēja to, ka pedagoga norādījumiem, uzdevumiem ir jābūt konkrētiem, kodolīgiem. Šie bērni nevar iegaumēt un atcerēties visu to vārdu, vai uzdevumu virkni, kuru raksta vai saka pedagogs. Vajag teikt īsiem teikumiem, uzdevumiem ir jābūt īsiem un konkrētiem, lai bērns dzirdētu, saprastu un darītu. Vienības pamatskolas pedagogiem tika piedāvāti mācību materiāli, grāmatas un izglītības saiti, kur var atrast dažādu mācību līdzekļu kopumu, ko var izmantot atbalsta līdzekļu veidošanai skolēniem ar mācīšanās traucējumiem.

Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra izglītības metodiķe Ilona Valentanaviča semināra nobeigumā pateicās par S.Latiškevičas piedāvātajiem materiāliem un uzstāšanos Daugavpils Vienības skolas kolēģiem, kā arī atzīmēja to, ka pedagogiem vienmēr ir jāatceras to, ka nevis kvantitāte, bet kvalitāte ir galvenais punkts mācību procesa organizēšanā izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. Lai tiek izpildīts mazāk, bet ar sapratni. I.Valentanaviča teica, ka šie bērni saprot, ka ir problēmas, bet pedagogiem ir jāatbalsta skolēnus ne tikai ar mācību līdzekļiem un materiāliem, bet arī psiholoģiski emocionāli, lai bērns sajustu to, ka Jūs viņu saprotat un redzat, lai bērns nepaliktu bez pedagogu uzmanības. Bērnam un viņa vecākiem ir jāredz, ka visas pedagogu piepūles un darbs tika virzīts, lai skolēns iegaumētu tās zināšanas, prasmes un iemaņas, kas viņam ir nepieciešamas, atbilstoši izglītības sistēmas pieprasījumiem.

Daugavpils Vienības pamatskolas direktore Edīte Zdanovska pastāstīja par to, ka viņu izglītības iestāde ir vispārizglītojoša skola, izglītības sistēmas normatīvie akti ienes savu ierobežojumu un reglamentu skolēnu mācību procesa organizēšanā. Tika atzīmēts, ka skolas pedagogi ievēro, redz  skolēna problēmas mācībās. Bet, ja skolēns ilgu laiku nevar apgūt lasīšanas prasmes, vai nevar iegaumēt nepieciešamo zināšanu kopumu, tad viņš būs nesekmīgs šajā jomā. Jo ikkatrs skolēns, katrs vecāks vēro to, cik godīgi notiek izglītojamo vērtēšanas process.

Daugavpils Vienības pamatskolas pedagoģe Eleonora Smirnova atzīmēja to, ka skolēni, kuri nevar sekmīgi apgūt matemātiku, vai valodu, ir pietiekami labi apdāvināti un spējīgi sekmīgi realizēties citās mācību jomās, saistītas ar radošuma pazīmju izpausmēm, piemēram – dejās, vai gleznošanā u.tml.

Semināra nobeigumā Daugavpils Vienības pamatskolas direktore E.Zdanovska un pamatskolas pedagogi sirsnīgi pateicās Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra kolēģēm par piedāvātajiem materiāliem un pieredzi darbā.

Rakstu sagatavoja Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra izglītības metodiķe I.Valentanaviča