2017./2018.m.g.

2016./2017.m.g.

2015./2016.m.g.

Mērķi un uzdevumi:

 • Akcentēt katra bērna personiskās īpašības, attieksmi pret darbu, mācībām, ģimeni, sabiedrību, skolu.
 • Radīt motivāciju skolēnu apzinātai mācību darbībai.
 • Pēc iespējas vispusīgi informēt vecākus par mācību un audzināšanas saturu skolā:
  • par skolēna attieksmi pret macībām, darbu;
  • par viņa personīgajām īpašībām;
  • par skolēna apgūtajām zināšanām, prasmēm, iemaņām, to līmeni un dinamiku.
 • Sniegt pilnīgu katra bērna darbības izvērtējumu un aktivizēt vecākus un līdzdarbošanos bērna audzināšanā un izglītošanā.
 • Realizēt individuālo un difirencēto pieeju katram bērnam mācību un audzināšanas procesā

Darba formas:

 • Individuālās sarunas jautājumiem
 • Konsultācijas par dažādiem vecāku interesējošiem jautājumiem
 • Sarakste (skolēnu dienasgrāmatas, vēstules)
 • Aptaujas, anketas
 • Skolēnu apmeklēšana
 • Skolas, klases vecāku sapulces

Dokumenti: