Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra atbalsta virzieni

Attīstības centra darba kārtība

Lai veiksmīgāk realizētu izglītības mērķus un palīdzētu katram bērnam saņemt kvalitatīvu izglītību, Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra skolotāji, logopēdi, surdopedagogs, speciālie pedagogi, sociālais pedagogs, psihologi, medicīnas personāls sniedz izglītojamo mācību prasmju izvērtējumu un traucējumu diagnosticēšanu, dinamikas izpēti un novērtēšanu.
Attīstības centra skolotāji, logopēdi, surdopedagogs, speciālie pedagogi, sociālais pedagogs, psihologi, medicīnas personāls ir profesionāli speciālisti, kas savas kompetences ietvaros veic bērnu funkcionālo traucējumu diagnosticēšanu un korekciju.
1. Attīstības centra skolotāju, logopēdu, surdopedagoga, speciālo pedagogu, sociālā pedagoga, psihologu, medicīnas personāla darba mērķi un uzdevumi

 • Konsultēt un sniegt skaidrojumus, ieteikumus vecākiem un pedagogiem par konkrētā izglītojamā mācību grūtībām/traucējumiem;
 • Konsultēt un sniegt skaidrojumus par esošiem un nepieciešamajiem resursiem izglītojamo prasmju un iemaņu attīstīšanai;
 • Mācību materiālu pielāgošanu un individuālās pieejas nodrošināšanas pasākumiem mācību procesā;
 • Veikt attīstošās korekcijas nodarbības, lai sekmētu Valsts pamatizglītības standartā izvirzīto kompetenču apgūšanu atbilstoši izglītojamā spējām un veselības stāvoklim;
 • Veicot izglītojamo funkcionālo, valodas, runas, dzirdes traucējumu diagnostiku un korekciju konsultēt/informēt skolotājus un vecākus par korekcijas darba norisi;
 • Sniegt nepieciešamo atzinumus par izglītojamā attīstības traucējumiem un atbalsta pasākumu nepieciešamību mācību procesā, kā arī valsts pārbaudījumos bērniem ar speciālām vajadzībām;
 • Ievērot logopēdu, surdopedagoga, sociālo pedagogu, psihologu, medicīnas personāla pamatuzdevuma nosacījumus par pirmsskolas un skolas vecuma bērnu kognitīvo procesu attīstības sekmēšanu, ievērojot katra izglītojamā veselības stāvokli un attīstības īpatnības.

2. Attīstības centra darba mērķgrupas
Skolotāji, logopēdi, surdopedagogs, speciālie pedagogi, sociālais pedagogs, psihologi, medicīnas personāls sniedz konsultācijas Daugavpils pilsētas, Daugavpils novada, Latvijas Valsts reģionu un ārvalsts pirmsskolas (4 – 6 gadi) un skolas vecuma izglītojamajiem, kuriem ir funkcionālie (smagi runas, dzirdes un attīstības traucējumi), pirmām kārtām, sniedzot korekciju vecākajiem pirmsskolniekiem ar tiem runas un valodas procesu veidošanas traucējumiem, kuri būs kā šķērslis viņu veiksmīgai attīstībai.
3. Attīstības centra skolotāju logopēdu sadarbība
Īstenot korekcijas un rehabilitācijas darbu sadarbībā ar skolotājiem, speciālistiem, psihologiem, medicīniskajiem darbiniekiem un izglītojamo vecākiem, kā arī ar pilsētas skolu pedagogiem.
4. Attīstības centra skolotāju, logopēdu, surdopedagoga, speciālo pedagogu, sociālā pedagoga, psihologu, medicīnas personāla tiesības

 • Visiem attīstības centra speciālistiem ir vienlīdzīgas tiesības paust savu viedokli un izteikt ierosinājumus izglītojamā turpmākai attīstībai;
 • Saņemt informāciju no vecākiem, pedagogiem par bērna veselības stāvokli, attīstības līmeni, dzirdes traucējumu līmeni un citiem nepieciešamiem jautājumiem izstrādājot individuālo mācību un/vai darba programmu;
 • Vajadzības gadījumā (informējot ģimeni), sniegt informāciju citiem speciālistiem – atbilstoši situācijai.

5. Konsultāciju kārtība un pieteikšanās kārtība
Uz konsultācijām var pieteikties telefoniski zvanot uz skolas tālruni (65442776, 65441740) vai personīgi pie skolas direktores vai izglītības metodiķes. Izglītības metodiķe nozīmē konsultāciju, dienu, laiku saskaņojot  to ar bērna vecākiem. Gadījumā, ja skolēnu skaits ir liels un visi speciālisti ir aizņemti, tiek veidota rinda.
Attīstības centra personāls

 • Sniedz vienreizējo konsultāciju ar rekomendācijām tālākai bērna attīstībai;
 • Sniedz atkārtoto konsultāciju nodarbības atkarībā no bērna attīstības traucējuma smaguma pakāpes.

Logopēds, speciālais pedagogs vai surdopedagogs pirmajā konsultācijā nosaka traucējumu līmeni un sastāda individuālo darba plānu skolēnam, informējot par to iekļautas konsultācijas pie attīstības centra speciālista, sociālā pedagoga, psihologa, medicīnas personāla.
Logopēda, surdopedagoga, speciālā pedagoga kompetencē ietilpst izlemt par skolēna atkārtotās konsultācijas nepieciešamību, izvērtējot traucējuma smaguma pakāpi. Speciālisti var ieteikt vecākiem par bērna nepieciešamību turpināt mācības speciālā skolā vai mācīties pēc speciālās izglītības programmas.
Attīstības centra skolotāju, logopēdu, surdopedagoga, speciālo pedagogu, sociālā pedagoga, psihologu, medicīnas personāla kompetencē ir jautājums par dokumentu sagatavošanu medicīniski pedagoģiskai komisijai.