Skolas vīzija:
Izglītots cilvēks cilvēks,
kur mācās, kas saproti sevi un citus,
spējīgs mainīt savu dzīvi, apkārtni un valsti.

No skolas vēstures:

Skolas ēka būvēta 1945.gadā un šeit tika nodibināts bērnu nams, kuru 1956.gada 28.augustā pārveidoja par internātskolu. Skolā mācījās 240 – 250 audzēkņi, to skaitā arī bērni – bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie bērni, bērni no nelabvēlīgām ģimenēm. Šeit strādāja 27 skolotāji un audzinātāji. 1958.gadā tika uzbūvētas internāta, ēdnīcas un darbnīcas ēkas, dzīvojamā māja pedagogiem.

Pakāpeniski tika uzbūvēts skolas stadions, apkārtējā teritorija apstādīta ar kokiem, krūmiem, puķēm, izveidota materiālā bāze.

Visos šos gadus skola pastāvēja kā pilsētas internātskola, bet 1992.gadā tika pārveidota par logopēdisko internātskolu. Tā ir valsts nozīmes skola, kurā apmācās bērni ar runas un dzirdes traucējumiem, to skaitā bērni – bāreņi, bez vecāku apgādības palikušie bērni.

1998.gadā skolā tika izveidots valodas attīstības centrs.

Kopš 2004.gada skola  strādā kā logopēdiskā internātpamatskola – attīstības centrs.

Par skolas attīstību rūpējās direktori:

  • Aleksejs Petrovs (1956 – 1986)
  • Leonīds Marčenko (1986 – 1989)
  • Evalds Smagars (1989 – 1991)
  • Jānis Dukšinskis (1992 – 1995)
  • Olga Dukšinska (1995 – 2007)
  • Marika Raičonoka (2007 līdz šim laikam)

Šodien skolā apmācās 240 bērni ne tikai no Daugavpils, bet arī no citām Latvijas pilsētām, ka arī no dažādiem Latvijas rajoniem. Bērni tiek uzņemti skolā ar valsts un pašvaldību pedagoģiski – medicīnskās komisijas atzinumu. Skolēniem ir piedāvātas speciālās pamatizglītības programmas: speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar dzirdes traucējumiem; speciālās pamatizglītības mazākumtautību  programma izglītojamiem ar valodas traucējumiem; speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar valodas traucējumiem.  Skolā mācās latvieši, krievi, poļi, lietuvieši un citu tautību bērni. Skola veido reālas iespējas skolēnu integrācijai latviskajā vidē un nodrošina nacionālās kultūras un dzimtās valodas saglabāšanu.

Šeit strādā 81 skolotājs un internāta skolotājs, t.sk. logopēdi, surdopedagogi, psihologi, sociālais pedagogs; medicīniskais personāls (ārsts un medmāsa), 53 tehniskais darbinieks.

Skolas logopēdi strādā ne tikai savā mācību iestādē, bet citās Daugavpils pilsētas vispārizglītojošās skolās. Speciālisti – logopēdi, surdopedagogi konsultēt bērnus, skolotājus, vecākus no rajona un pilsētas vispārizglītojošām skolām.

Viss mācību un audzināšanas darbs ir pakļauts skolas galvenajam mērķim – valodas un dzirdes korekcijai, ņemot vērā skolēnu traucējumu pakāpi, vispārējās attīstības līmeni, veselības stāvokli, lai skolēni spētu apgūt pamatizglītību, turpināt mācības, sagatavoties patstāvīgai dzīvei, integrēties Latvijas sabiedrībā. Mācībām un audzināšanai ir praktiskas virziens.

Skolā notiek daudz fakultatīvo nodarbību, kas attīsta skolēnus un ļauj apzināties vietu sabiedrībā. Skola piedāvā fakultatīvas nodarbības valsts valodā, angļu valodā, datorzinībās, dabā ap mums, dārzniekos. Skolēni var apmeklēt dažādus interešu pulciņos: keramikas, tehniskās modelēšanas, sporta un moderno deju, latviešu tautas deju. Skolā norit arī sporta dzīve. Skolēnu vidū populārākie sporta veidi ir futbols, volejbols, florbols un tautas bumba, damdretes un šaha pulciņš.

Mūsu skolā mācās un strādā aktīvu un radošu cilvēku kolektīvs.