Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra Karjeras nedēļas 2021 “IKT tavai karjerai” darba plāns

KARJERAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA

 

No 2017.gada 13.marta mūsu skola ir iesaistījusies ES Sociālā fonda projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Projekta atbalsta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem skolā. Projekta finansējums ir paredzēts, lai atbalstītu pedagoģes karjeras konsultantes darbību mūsu skolā, kas šobrīd ir viena no projekta izmēģinājumskolām, kā arī karjeras atbalsta pasākumu un aktivitāšu īstenošanai skolas izglītojamiem.

2020./2021. mācību gads

Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra pedagoģes karjeras konsultantes Anastasija Katkovskas darba laiks:

Otrdiena – 13.00-19.00, Trešdiena – 9.00-17.30

Pedagoga karjeras konsultanta Anastasijas Katkovskas darba plāns 2021./2022.m.g.

Karjera ir personības mērķtiecīgs, jēgpilns visas dzīves gājums, kurā summējas visas indivīda dzīves lomas, brīvā laika aktivitātes, mācības un darbs.

Izvēloties savas profesionālās karjeras virzienu un profesiju, jāņem vērā trīs būtiski nosacījumi:

  • lai profesija būtu interesanta un saistoša,
  • lai profesija atbilstu spējām,
  • lai varētu atrast darbu šajā profesijā.

Plānojot savu personīgo dzīvi, veidojot profesionālo karjeru un izvēloties profesiju, ir svarīgi saprast — ko pats cilvēks GRIB, VAR un ko VAJAG sabiedrībai.

Karjeras konsultanta pamatuzdevumi karjeras izglītības programmas ietvaros

Informācija

Karjeras konsultants palīdz audzēknim iegūt, izskaidrot un izmantot informāciju, kas ir būtiska viņu personīgās un sociālās, izglītības un karjeras attīstībai.

Konsultēšana

Karjeras konsultants palīdz audzēkņiem apgūt prasmes, kā risināt problēmas, mainīt attieksmi un pieņemt lēmumus, lai risinātu dažādus dzīves jautājumus. Tā var būt personīga konsultēšana, izglītojoša konsultēšana, karjeras konsultēšana vai arī var būt apvienotas visas. Individuālajai konsultēšanai ir būtiska loma skolas karjeras izglītības programmā. To var piedāvāt gan individuāli, gan grupā kā attīstības un mācīšanās procesa sastāvdaļu.

Atbalsts

Karjeras konsultants sniedz atbalstu vecākiem, skolotājiem, skolas vadībai un visām institūcijām, kas ir iesaistītas skolēnu personīgās un sociālās, izglītības un karjeras attīstības veicināšanā. Atbalsts attiecas uz skolas karjeras izglītības programmas izstrādi, pasākumu plānošanu un īstenošanu.

Novērtēšana

Karjeras konsultants piedalās dažādu testu un citu vērtēšanas instrumentu izvēlē, lai nodrošinātu skolas karjeras izglītības programmas pasākumu attiecīgo mērķu sasniegšanu.