Lai veiksmīgāk realizētu izglītības mērķus un palīdzētu katram bērnam saņemt kvalitatīvu izglītību, Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas – attīstības centrā skolotāji, logopēdi, surdopedagogi, sociālais pedagogs, psihologs, medicīnas personāls sniedz konsultatīvas nodarbības bērniem, kuriem ir runas, valodas un dzirdes traucējumi.

Attīstības centra skolotāji, logopēdi, surdopedagogi, sociālais pedagogs, psihologs, medicīnas personāls ir profesionāli speciālisti, kas savas kompetences ietvaros veic bērnu valodas traucējumu diagnosticēšanu un korekciju.

1. Attīstības centra skolotāju, logopēdu, surdopedagogu, sociālā pedagoga, psihologa, medicīnas personāla darba mērķi un uzdevumi

  • veic bērnu valodas, runas, dzirdes traucējumu diagnostiku un korekciju;
  • konsultē, informē skolotājus un vecākus par korekcijas darba norisi;
  • sniedz atzinumus par valodas attīstības, lasīšanas un rakstīšanas traucējumiem un atbalsta pasākumu nepieciešamību mācību procesā, kā arī valsts pārbaudījumos bērniem ar speciālām vajadzībām;
  • skolotāja, logopēda, surdopedagoga, sociālā pedagoga, psihologa, medicīnas personāla pamatuzdevums ir sekmēt pirmsskolas un skolas vecuma bērnu runas attīstību, ievērojot katra bērna veselības stāvokli un attīstības īpatnības.

2. Attīstības centra darba mērķgrupas

Skolotājs, logopēds, surdopedagogs, sociālais pedagogs, psihologs, medicīnas personāls sniedz konsultācijas Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada pirmsskolas (4 – 6 gadi) un skolas vecuma bērniem, kuriem ir smagi runas un dzirdes traucējumi, pirmām kārtām sniedzot korekciju vecākajiem pirmsskolniekiem ar tiem runas attīstības traucējumiem, kuri būs kā šķērslis viņu veiksmīgajai iekļaušanai skolās apmācībā.

3. Attīstības centra skolotāju logopēdu sadarbība

Īstenot korekcijas un rehabilitācijas darbu sadarbībā ar skolotājiem, psihologu, medicīniskajiem darbiniekiem un izglītojamo vecākiem, pilsētas skolu pedagogiem.

4. Attīstības centra skolotāju, logopēdu, surdopedagogu, sociālā pedagoga, psihologa, medicīnas personāla tiesības

  • visiem attīstības centra logopēdiem ir vienlīdzīgas tiesības paust savu viedokli un izteikt ierosinājumus bērna turpmākai attīstībai;
  • saņemt informāciju no vecākiem, pedagogiem par bērna veselības stāvokli, valodas attīstības līmeni, dzirdes traucējumu līmeni un citiem nepieciešamiem jautājumiem izstrādājot individuālo mācību un/vai darba programmu;
  • vajadzības gadījumā (informējot ģimeni), sniegt informāciju citiem speciālistiem – atbilstoši situācijai.

5. Konsultāciju kārtība un pieteikšanās kārtība

Uz konsultācijām var pieteikties telefoniski zvanot uz skolas tālruni (65442776, 65441740) vai personīgi pie skolas direktores vai izglītības metodiķes. Izglītības metodiķe nozīmē konsultāciju, dienu, laiku saskaņojot  to ar bērna vecākiem. Gadījumā, ja skolēnu skaits ir liels un visi logopēdi ir aizņemti, tiek veidota rinda.

Attīstības centra personāls

  • sniedz vienreizējo konsultāciju ar rekomendācijām tālākai bērna attīstībai;
  • sniedz 6 – 10 konsultāciju nodarbības atkarībā no bērna attīstības traucējumu pakāpes.

Logopēds vai surdopedagogs pirmajā konsultācijā nosaka traucējumu līmeni un sastāda individuālo darba plānu skolēnam, informējot par to iekļautas konsultācijas pie attīstības centra sociālā pedagoga, psihologa, medicīnas personāla.

Logopēda un surdopedagoga kompetencē ietilpst izlemt par skolēna atskaitīšanu no nodarbībām, novēršot viņa rindas un valodas traucējumus. Speciālisti var ieteikt vecākiem par bērna nepieciešamību turpināt mācības speciālā skolā, vai mācīties pēc speciālās izglītības programmas.

Attīstības centra skolotāju, logopēdu, surdopedagogu, sociālā pedagoga, psihologa, medicīnas personāla kompetencē ir jautājums par dokumentu sagatavošanu medicīniski pedagoģiskai komisijai.