Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra darba plāns (2023./2024.m.g.)

Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra darba plāns (2022./2023.m.g.)

Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra darba plāns (2021./2022.m.g.)

Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra darba plāns (2019./2020.m.g.)

 1. Skolas darbības pamatmērķi.
 2. Mācību saturs: 1.semestra darba plāns (septembris, oktobris, novembris, decembris), 2.semestra darba plāns (janvāris, februāris, marts, aprīlis, maijs, jūnijs).
 3. Mācīšana un mācīšanās:Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra darbības pamatojumu vispārīgā vērtēšana, Daugavpils Stropu pamatskolas-attīstības centra darbības pamatojumu vispārīgās vērtēšanas rezultātu par 2018./2019.m.g. grafiskais attēlojums (1.daļa, 2.daļa), MK internāta skolotāju darba plāns, audzināšanas darba prioritātes, audzināšanas darba pārskats, internāta skolotāju MK darba pārskats, atskaite par darbu ar vecākiem, skolēnu parlamenta darba pārskats, pasākumu plāns bilingvālajā izglītībā, pārskats par BI darbu skolā, metodiskās padomes darba plāns, metodiskās padomes darba pārskats, MK “Sabiedrība un es, mākslas”, MK “Tehnoloģijas un zinātņu pamati”, Sākumskolas skolotāju MK, MK “Valoda”, Logopēdu, surdopedagogu un speciālo pedagogu MK prioritātes un darba plāns,
 4. Skolēnu sasniegumi: 3.klases skolēnu diagnosticējošo darbu grafiskais attēlojums, prasmju apguves līmeni sākumskolā, 6.kl. skolēnu VPD rezultātu pārskats, 6.kl. skolēnu VPD rezultātu grafiskais attēlojums, priekšmetu apguves līmeni pamatskolā, skolēnu CE latviešu valodā rezultāti, 9.kl. skolēnu eksāmenu rezultātu pārskats, 9.kl. skolēnu eksāmenu rezultātu grafiskais attēlojums, interešu izglītība un fakultatīvās nodarbības,
 5. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana: iekšējās pārraudzības plāns, iekšējās kontroles organizācija un vadība, koordinācijas plāns,
 6. Atbalsts skolēniem: logopēdu, surdopedagogu un speciālo pedagogu MK prioritātes, logopēdu, surdopedagogu un speciālo pedagogu MK darba pārskats, bibliotēkas darba plāns un analīze, psihologa darba plāns un atskaite, sociālā pedagoga darba plāns un atskaite, medicīnas darbinieku plāns un atskaite, Veselības punkta atskaite, pedagoga karjeras konsultanta darba plāns un ziņas par absolventiem, I semestra skolas Parlamenta darba plāns,
 7. Skolas vide: atskaite par novadītiem pasākumiem
 8. Darba plāns (pirmsskolas izglītības programmas)

Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas – attīstības centra darba plāns

 1. Rīkojums par izglītības iestāžu gada darba plāna apstiprināšanu
 2. Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas attīstības centra struktūrshēma
 3. Skolas darbības pamatmērķi
 4. Mācību saturs: I semestra darba plāns, II semestra darba plāns
 5. Mācīšana un mācīšanās: MK “Tehnoloģijas un zinātņes pamati” pedagogu dalība metodiskajā darbā 2016./2017.m.g.MK “Tehnoloģijas un zinātnes pamati” darba pārskats par 2016./2017.m.g.MK “Tehnoloģijas un zinātnes pamati” prioritātes un darba plāns 2017._2018.m.g.MK (Valoda) darba plāns un prioritātes 2017._2018.m.g.,   MK “Valoda” darba pārskats 2016./2017.m.g.
 6. Resursi: Izglītības iestādes vadītāja definēti individuāli mērķi un uzdevumiMetodisko komisiju aktivitātes 2016./2017.m.g.Pedagogu tālākizglītība 2016./2017.m.g.
 7. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana:  Iekšējās pārraudzības plāns 2017./2018.m.g.,  Koordinācijas plāns 2017./2018.m.g.Perspektīvais koordinācijas plāns 2017./2018.m.g.Iekšējās kontroles organizācija un vadība 2016./2017.m.g.
 8. Atbalsts skolēniem: Ziņas par absolventiemSkolēnu parlamenta darba pārskats par 2016./2017.m.g.I.semestra skolas Parlamenta darba plāns 2017./2018.m.g.Karjeras izglītības darba pārskats par 2016./2017.m.g.Karjeras konsultanta darba plānsMedicīnas darbinieku darba plāns 2017./2018.m.g.Medicīnas darbinieku darba plāna izpildes atskaite par 2016./2017.m.g.Sociālā pedagoga statistikas atskaiteSociālā pedagoga atskaite par2016./2017.m.g.Sociālā pedagoga darba plāns 2017./2018.m.g.Psihologa atskaite par darbu 2016./2017.m.g.Psihologa darba plāns 2017./2018.m.g.Bibliotēkas darba analīze 2016./2017.m.g.Bibliotēkas darba plāns 2017./2018.m.g.Logopēdu un surdopedagogu MK aktivitātes 2016./2017.m.g.Logopēdu, surdopedagogu un speciālo pedagogu MK prioritātes un darba plāns 2017./2018.m.g.AC konsultatīvi informatīvais un korekcijas darbs 2016./2017.m.g.Vēstule IZM par attīstības centra pārskatu4.1.4.2.4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9., 4.10., AC prioritātes un perspektīvais darba plāns 2017./2018.m.g.