No 2019.gada septembra uzsākās starptautisks uz sadarbību balstīts ERASMUS+ KA 2 projekts „Speciālā izglītība īpašiem bērniem”, kura mērķis ir dalīties labajā praksē un pieredzē darbā ar bērniem ar īpašām vajadzībām. Projektā piedalās trīs valstis: Latvija, Turcija, Rumānija, ar dažādām izglītības sistēmām un pieejām speciālajā izglītībā. Projektā tiek plānoti trīs pieredzes apmaiņas braucieni. Pirmā pieredzes apmaiņa notika no 2019.gada 19.novembra līdz 22.novembrim, kad Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra kolektīvs uzņēma delegācijas no “Elena Farago” vidusskolas Rumānijā un Bolatlı vidusskolas Turcijā. Pieredzes apmaiņa ilga vairākas dienas, kurās tika izskatītas dažādas partnerus interesējošās tēmas, novadītas dažādas apmācības, un partneriem tika veidots priekšstats par Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra darbības principiem un iespējām bērnu ar funkcionāliem attīstības apmācībā un korekcijas darbā. Skolas direktores M.Raičonokas vadībā delegācija tika iepazīstināta ar izglītības iestādes mājīgajām telpām. Viesiem tika skaidrota katras telpas nozīme, darbības, kas tajās notiek, kā arī demonstrētas īpašās metodes un tehnoloģijas, kuras tiek izmantotas izglītības procesā. Lai veiksmīgāk izprastu DSPAC darbību V.Larionova viesus iepazīstināja ar speciālās izglītības sistēmu Latvijā un kā tajā iekļaujas Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra darbība. Z.Novicka pastāstīja par speciālo izglītības programmu realizāciju, kā arī Individuālo izglītības plānu, tā sastādīšana, aktualizēšanas nozīmi bērnu ar attīstības traucējumiem mācību sasniegumu nodrošināšanā. Viesiem tika novadītas vairākas praktiskās aktivitātes. T. Maņkovska viesiem demonstrēja Montessori pedagoģijas principu izmantošanu pirmsskolas mērķu sasniegšanā. Izglītības psihologs V.Rimko sniedza viesiem gan teorētisko, gan praktisko ieskatu relaksācijas paņēmienu izmantošanā bērnu labsajūtas uzlabošanai. Viesi kopā ar izglītojamajiem praktiskā darbībā varēja izprast IT tehnoloģiju izmantošanas iespējas un nozīmi speciālajās izglītības mērķu sasniegšanā. Tika apspriestas arī tādas aktuālas tēmas, kā palīdzības sniegšana bērniem ar uzvedības traucējumiem, kura ir nemainīgi aktuāla katrā no dalībvalstīm. V.Ariševa viesus iepazīstināja ar pirmsskolas autorprogrammas “Mākslinieciskā izpausme mūzikā” būtību un nozīmi bērnu ar attīstības traucējumiem sasniegumu uzlabšanā, sniedzot viesiem iespēju ne tikai novērot reālu nodarbību, bet arī pašiem būt tās dalībniekiem. Pēc četrām intensīvi darbīgām dienām viesi bija nedaudz noguruši, bet laimīgi par viņiem radušos iespēju, tik īsos laikos apgūt tik daudz jaunu ideju, paskatīties uz savu darbību no cita skatu punkta. Viesi izteica īpašu pateicību DSPAC darbiniekiem par viesmīlību un atsaucību, kā arī par atklātību un nesavtīgu dalīšanos ar savu pieredzi. Šķiroties visi pasākuma dalībnieki cer uz atkal tikšanos, lai atkārtoti gūtu gandarījumu par tik vērtīgi pavadīto laiku savā personīgajā profesionālajā darbībā un kopējā projekta mērķu sasniegšanā.