Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs organizēja pilsētas logopēdu, surdo pedagogu un speciālo pedagogu metodiskās apvienības pieredzes apmaiņas semināru “Skola 2030. Aizsardzības mehānismi izglītojamajiem un pedagogiem”

2019. gadā 3.oktobrī Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centra direktore M.Raičonoka un skolas metodiķe, logopēde, pilsētas logopēdu, surdo pedagogu un speciālo pedagogu metodiskās apvienības vadītāja I.Valentanaviča organizēja pilsētas speciālistu metodiskās apvienības pieredzes apmaiņas semināru par tēmu “Skola 2030.  Aizsardzības mehānismi izglītojamajiem un pedagogiem”.

Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra metodiķe Ilona Valentanaviča svinīgi atklāja semināru. Ar skaistiem novēlējumiem pedagogiem – speciālistiem, kuri strādā ar izglītojamajiem, kuriem ir speciālās vajadzības, sirsnīgi apsveica tos, novēlēja katram būt harmonijā, pirmkārt, pašam ar sevi. Sniedzot atbalstu bērniem un viņu vecākiem, dāvāt savu iedvesmu, labu noskaņojumu un tīcību par labiem sasniegumiem korekcijas darbā. Novēlēja pedagogiem rūpēties par savu veselību, būt iztūrīgiem sarežģītā ikdienas darbā, vienmēr rast iespēju saskatīt labo.

Pasākuma turpinājumā skolas metodiķe I.Valentanaviča pastāstīja par Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra darbu pilsētas un ārpilsētas mērogā, par diagnostikas instrumentāriju, kas tika izmantots centra speciālistu darbā, par veikto korekcijas darbu ar izglītojamajiem no citām izglītības iestādēm. Tika sniegta informācija par pilsētas logopēdu, surdo pedagogu un speciālo pedagogu metodiskās apvienības 2018./2019.mācību gadā veiktiem pasākumiem. I.Valentanaviča runāja par 2019./2020.mācību gada prioritātēm, pilsētas speciālistu metodiskās apvienības plānotiem pasākumiem, pieredzes apmaiņas braucieniem, semināriem un konferencēm. I.Valentanaviča iepazīstināja klātesošus ar mācību kursu programmām, kuras tika realizētas Daugavpils Stropu pamatskolā – attīstības centrā pedagogu kompetenču pieejas ietvaros. Akcents tika likts uz to, cik mūsdienas speciālists ir gatavs un spējīgs sniegt atbalstu izglītojamajiem, izglītojamo vecākiem un pedagogiem, darbā ar bērniem, kuriem ir funkcionālie traucējumi, kompetenču pieejas kontekstā, ievērojot mācību saturā jēdziena “Skola 2030” prasības.

Pasākuma turpinājumā vārds tika dots Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra psiholoģei O.Karkinai, kura uzstājās ar tēmu “Aizsardzības mehānismi izglītojamajiem un pedagogiem”.

Pieredzes apmaiņas semināru apmeklēja 30 speciālisti no dažādām izglītības iestādēm: Daugavpils Universitāte, Daugavpils Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs, Daugavpils 1.PII., 3.PII., 4.PII., 7.PII., 8.PII., 9.PII., 10.PII., 14.PII., 15.PII., 17.PII., 18.PII., 20.PII., 26.PII., 32.PII., Daugavpils Vienības psk., Daugavpils 1.spec.psk., Daugavpils Saskaņas psk., 9.vsk., 11.psk., 12.vsk., 17.vsk.

Pasākuma dalībnieki sirsnīgi pateicās par organizēto pasākumu, izteica savus priekšlikumus pilsētas logopēdu, surdo pedagogu un speciālo pedagogu metodiskās apvienības darba organizēšanā 2019./2020.mācību gadā.

Visiem klātesošajiem tika novēlēts būt patiesiem pedagogiem un mīlēt savus izglītojamos.

Rakstu sagatavoja DSPAC izglītības metodiķe, logopēde I.Valentanaviča