Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra II konference “Kompetenču pieeja mācību vides pielāgošanā izglītojamam ar speciālām vajadzībām”

23.10.2019. Daugavpils Stropu pamatskolā – attīstības centrā tika organizēta II konference “Kompetenču pieeja mācību vides pielāgošanā izglītojamam ar speciālām vajadzībām”. Pieredzes apmaiņas pasākumā piedalījās 46 pedagogi no dažādām izglītības iestādēm: Daugavpils Iekļaujošas izglītības atbalsta centra 2 pārstāvji, pedagogi no Daugavpils 3.PII., 4.PII., 7.PII., 12.PII., 14.PII., 15.PII., 17.PII., 21.PII., 24.PII., 26.PII., 28.PII., 32.PII., Daugavpils Ruģeļu PII., Daugavpils Valsts ģimnāzijas, Daugavpils 1.spec.psk., Daugavpils Saskaņas psk., Daugavpils Centra vsk., 3.vsk., 9.vsk., 10.vsk., 11.psk., 13.vsk., 16.vsk., 17.vsk.

Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra aktu zālē pilsētas pedagogiem tika piedāvāta I.Valentanavičas prezentācija, skanēja dziesma par skolu, tika rādīti II konferences plānotie pasākumi ar novēlējumiem izglītojamo vecākiem un pedagogiem.

Konferenci atklāja Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra direktore M.Raičonoka. Direktore pastāstīja par Attīstības centra darbu, par mācību programmām, kas tika realizētas konkrētajā laika posmā, kā arī par nākotnes izmaiņām mācību programmu realizēšanā. M.Raičonoka sirsnīgi novēlēja pasākuma ciemiņiem  gūt iedvesmu radošam darbam ar izglītojamajiem, kuriem ir īpašas vajadzības, kā arī pārņemt Daugavpils Stropu pamatskolas pedagogu pieredzi.

Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra logopēde Dana Lahtionova sāka pedagogu uzstāšanos ar tēmu “Vecāku iesaiste bērna valodas attīstīšanā un runas problēmu  risināšanā”.

Konferenci turpināja Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra sākumklašu pedagoģe Ilona Geriņa ar tēmu “Atbalsta materiālu izmantošana kompetenču pieejā izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām”.

Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra speciālā pedagoģe Tatjana Maņkovska parādīja praktisku pieeju matemātikas stundu programmas apguvē, izmantojot Montessori pedagoģiju “Montessori pedagoģijas paņēmienu izmantošana matemātikas apguvē kompetenču pieejas kontekstā”.

Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra matemātikas, mājturības un tehnoloģiju pedagoģe Tatjana Tulovska piedāvāja klātesošiem savus didaktiskus izstrādājumus matemātikas apguvei izglītojamajiem, kuriem ir speciālās programmas kodi un uzstājās ar tēmu “Atbalsta pasākumi matemātikā izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem”.

Konferences gaitā metodiķe I.Valentanaviča sniedza ziņas par attīstības centra darbu, aktivitātēm citu izglītības iestāžu pedagogiem, par skolas pedagogu pieredzi.

Konferences nobeigumā attīstības centra ciemiņi pateicās par interesantu, augstā līmenī organizēto pasākumu, tika veiktas diskusijas, sniegtas atbildes uz pedagogu jautājumiem.

Konferences programma

Konferences dalībnieku atsauksmes.

 

Rakstu sagatavoja DSPAC izglītības metodiķe, logopēde I.Valentanaviča