Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra pilsētas logopēdu, surdopedagogu un speciālo pedagogu pieredzes apmaiņas seminārs ZOOM platformā

2021.gada 23.septembrī pieredzes apmaiņas semināru atklāja Daugavpils logopēdu, surdopedagogu un speciālo pedagogu metodiskās apvienības vadītāja, Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra izglītības metodiķe, logopēde I.Valentanaviča. Sveicinot pilsētas pedagogus – korekcijas darba speciālistus ar jaunā mācību gada uzsākšanās laiku, katram pedagogam metodiķe novēlēja veselības, garīgas un morālas izturības neparastajā Covid 19 izplatības laikā. Tika nolasīts dzejolis par septembra rīta skolas zvanu.

“Kaut kur tālumā uz lauka dzestrs rīts tiek miglā tīts,
Kaut kur pļavā, rīta rasā kājas mazgā septembris…
Tālumā aiz košiem siliem noskan sapņains skolas zvans,
Un ar savu gaišu sirdi mums pie bērniem doties laiks.”

Semināra turpinājumā pilsētas speciālistu MA vadītāja I.Valentanaviča katram semināra dalībniekam piedāvāja iepazīties ar 2021./2022. mācību gada prioritātēm, tālākiem uzdevumiem un metodiskās apvienības darba virzieniem.

2021./2022. mācību gadu tika izvirzītas šādas prioritātes:

  • Skolotāju kompetences pilnveidošana un sadarbības veicināšana jaunā mācību satura plānošanā un īstenošanā.
  • Atbalsta materiālu veidošana un pasākumu īstenošana personalizācijas veicināšanai mācību procesā.
  • Darba paņēmienu un metožu izmantošana kvalitatīvā korekcijas darba organizēšanā un atbalsta sniegšanā izglītojamiem, kuriem ir valodas, dzirdes, mācīšanās, garīgās attīstības, garīgās veselības, smagi garīgās attīstības vai vairāki smagi attīstības traucējumi un citi jaukti funkcionāli attīstības traucējumi, ievērojot katra izglītojamā veselības stāvokli un individuālās spējas.
  • Pēctecīga procesa organizēšana tālākizglītības apgūšanā.

 

Sekojot prioritāšu plāna pamatpunktiem, I.Valentanaviča aicināja MA pārstāvjus būt vairāk aktīviem, atklāti un droši aicināt pedagogus uz savas darba pieredzes semināriem un pasākumiem interneta platformās.

MA vadītāja runāja par to, ka katram pedagogam ir jāseko Latvijas MK noteikumiem un likumiem, ir jādomā par savu un apkārtējo cilvēku, skolēnu veselību. Pedagogi bija aicināti strādāt atbildīgi, veikt ciešu sadarbību ar skolēnu vecākiem, ievērojot katra izglītojamā veselības problēmas un individuālās spējas. Pildot savus pienākumus, strādājot kvalitatīvi, pārdomāti veicot dokumentācijas sastādīšanu, ir jāstrādā atbilstoši izglītības iestādes pieņemtajiem normatīviem un prasībām. I.Valentanaviča atgādināja par to, ka ir jādomā par sava darba pieredzes apkopojumu un rezultātiem, ko var piedāvāt kolēģiem, organizējot pieredzes dalīšanās pasākumus.

I.Valentanaviča klātesošos iepazīstināja ar skolas speciālistu logopēdu, surdopedagogu un speciālo pedagogu MK un DSPAC darba plānu uz 2021./2022.mācību gadu. MA vadītāja piedāvāja katram pedagogam izteikties par plānotiem pasākumiem, sniegt savas idejas un priekšlikumus.

Semināra gaitā pedagogi dalījās ar savu pieredzi un runāja par dokumentācijas aizpildīšanu un pieraktu veikšanu e-klases žurnālos.

I.Valentanaviča jautāja pedagogus par to, kā tiek veikta skolēnu individuālā izglītības programmas apguves plāna sastādīšana un realizēšana. Tika stāstīts, ka tiem skolēniem, kuriem tie ir paredzēti ar PMK vai VPMK komisijas atzinumiem, individuālie plāni ir sastādīti. Pedagogi stāstīja, kā strādā individuālie plāni pilsētas izglītības iestādēs.

I.Valentanaviča sniedza metodiskos ieteikumus par individuālā izglītības programmas apguves plāna izveidošanas pamatiem un sastāvdaļām.

Logopēdi, surdopedagogi un speciālie pedagogi cēla jautājumu par to, ka trūkst paredzēto stundu skaitu korekcijas darba veiksmīgai veicināšanai. I.Valentanaviča dalījās pieredzē par to, kā viņa sadarbojas ar izglītības iestādes pedagogiem un izglītojamo vecākiem. Strādājot ar bērniem, kuriem ir runas un valodas traucējumi un ir nepieciešams logopēdiskais atbalsts, logopēde stāstīja, kā viņas iestādē tiek organizēts darbs, realizējot individuālā korekcijas darba uzdevumus un mērķus.

I.Valentanaviča rekomendēja, izmantojot pedagogu un izglītojamo vecāku savstarpējo sadarbību, sniegt nepieciešamo korekcijas atbalstu izglītojamajiem, ievērojot to individuālās vajadzības un traucējuma veidu.

Tika runāts par to, ka ir jāseko, lai katrs bērns mācās drošā, cieņpilnā un atbildības nodrošinātā mācību vidē. Katram, strādājošam izglītības iestādē vajag sekot, lai arī izglītojamie ievēro APU noteikumus. Pedagogiem jāievēro noteikumus saskarsmē ar bērniem, klātesošajiem, kolēģiem, izglītojamo vecākiem.

Vēlot klātesošajiem izturību, stipru veselību un labus panākumus darbā, I.Valentanaviča piedāvāja pedagogiem bērnu psihiatra Ņ.Bezborodova video ierakstu par bērnu attīstības, psihisko procesu un smadzeņu darbības problēmām.

 

Rakstu sagatavoja Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra izglītības metodiķe, logopēde I.Valentanaviča