“Izglītojamo individuālo vajadzību un spēju atbalsta nodrošināšana, to īstenošanas formas un metodes”

Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs –  Aglonas vidusskola

05.03.2020. Daugavpils pilsētas logopēdu, surdopedagogu un speciālo pedagogu metodiskās apvienības pedagogi – speciālisti apmeklēja Aglonas vidusskolu, kur kopā ar Aglonas vidusskolas kolēģiem tika rīkots pieredzes apmaiņas seminārs “Izglītojamo individuālo vajadzību un spēju atbalsta nodrošināšana, to īstenošanas formas un metodes”.

Pieredzes apmaiņas seminārā Aglonas vidusskolā viesojās 18 pedagogi – speciālisti no 21 Rīgas, Daugavpils pilsētas un novada  izglītības iestādēm: Rīgas “Labie logopēdi”; Daugavpils Iekļaujošas izglītības atbalsta centra, Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra; Daugavpils 1.PII.; 3.PII., 4.PII., 7.PII., 13.PII.; 14.PII., 20.PII., 24.PII., 26.PII., 30.PII.; 32.PII., Daugavpils Tehnoloģiju liceja; Centra vsk., 13.vsk., 15.vsk., Sventes vidusskolas un Sventes PII.

Aglonas skolas administrācija un 15 skolas pedagogi sirsnīgi pieņēma Daugavpils logopēdu, surdopedagogu un speciālo pedagogu metodiskās apvienības speciālistus.

Aglonas vidusskolas direktore Lidija Šatilova atklāja pieredzes apmaiņas semināru. Direktore prezentēja Aglonas vidusskolas darbu, stāstīja par skolas mācību programmu realizēšanu, par skolēniem, par to, ka skolā mācās izglītojamie ne tikai no Aglonas un novadiem, bet arī no Rīgas.

Aglonas vidusskolas administrācijas pārstāvji dalījās pieredzē darbā ar skolēniem, kuriem ir vajadzīga īpaša pieeja. Tika stāstīts par atbalsta nodrošinšanu izglītojamajiem, kuriem ir problēmas mācību vielas iegaumēšanā, par skolas atbalsta komandas darba metodēm, skolēnu uzvedības problēmu koriģēšanā.

Aglonas vidusskolas direktore Lidija Šatilova pastāstīja par skolas projektu realizēšanu.

Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra izglītības metodiķe, logopēde I.Valentanaviča stāstīja par Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra mācību programmas kodiem, par attīstības centra darba pamatvirzieniem, traucējumu definēšanu un atbalsta nodrošināšanas virzieniem izglītojamajiem ar speciālās mācību programmas kodiem.

Aglonas vidusskolas administrācija novadīja ekskursiju pa skolu. Mēs bijām iepazīstināti ar mācību klasēm, pedagogiem, skolas aprīkojumu. Mūsu pedagogiem – speciālistiem bija iespēja gūt informāciju un priekšstatu par Aglonas vidusskolas ārējo un iekšējo izskatu, skolas noformējumu. Pedagogi brīnījās par skolas burvīgi skaistu atrašanās vietu.

Semināra nobeigumā Aglonas pedagogi un skolas administrācija sirsnīgi novēlēja iedvesmu radošam darbam ar izglītojamajiem.

Pieredzes apmaiņas semināra programma.

Semināra dalībnieku atsauksmes.

 

Rakstu sagatavoja DSPAC izglītības metodiķe, logopēde I.Valentanaviča