Latvijas un Baltkrievijas speciālo skolu pārstāvju peiredzes apmaiņas on-line tikšanās

Daugavpils Stropu pamatskolā – attīstības centrā  notika on-line tikšanās ar mūsu draugiem un kolēģiem no Baltkrievijas „Mogiļevas speciālās vispārizglītojošās skolas bērniem ar garīgās attīstības problēmām”. Tikšanā piedalījās skolu direktori Marika Raičonoka (Daugavpils) un Svetlana Dmitrijeva (Moģiļova), mācību daļas vadītāji Ļubova  Urbanoviča (Daugavpils)  un Jeļena Griņova (Moģiļova),  Daugavpils skolas metodiķe Ilona Valentanaviča, skolas psihologi Olga Karkina un Jeļena Kovaļova (Moģiļova), metodisko komisiju vadītāji, Daugavpils un Mogiļevas skolu pedagogi. Tikšanos organizēja un vadīja surdopedagogs Ludmila Siņakova.

Tikšanas laikā tika apspriesti mācību organizācijas un audzināšas procesu jautājumi, iepazīšanās ar ārpusstundas nodarbību saturu.

Marika Raičonoka iepazīstināja ar skolas darba funcijām, par sadarbību ar citām pilsētas izglītības iestādēm, par attīstības centra darbu. Ļubova Urbanoviča pastāstīja par izglītības programmām, kuras licenzētas un darbojas skolā. Ilona Valentanaviča stāstīja par APU darbu, par psiholoģiski – pedagoģisko palīdzību bērniem, vecākiem, kā arī par konsultācijām Daugavpils izglītības iestāžu pedagogiem. Skolas psiholoģe Olga Karkina iepazīstināja kolēģus ar emocionālā stāvokļa stabilizācijas paņēmieniem.

Sākumskolas skolotāju metodiskās organizācijas vadītāja Tatjana Meļņika (Moģiļova) pastāstīja par mācīšanās organizācijas maršrutiem:

  1. pakāpe – sākuma izglītība, speciālas programmas un grāmatas;
  2. pakāpe – vispārizglītojoša programma ar korekcijas momentiem.

Kolēģi iepazīstināja ar saviem metodiskiem materiāliem, ar diagnostikas materiālu izstrādi. Skolotājs defektologs Tatjana Kromenkova (Moģiļova)   demonstrēja savus materiālus skolēnu runas uzlabošanai. Par studijas “Teatrum” darbu un par piedalīšanos inovāciju projektā “Valodas kompetences formēšana bērniem ar smagiem runas traucējumiem, izmantojot teatralizācijas paņēmienus”, pastāstīja krievu valodas skolotāja Valentīna  Gončarova  (Moģiļova). Baltkrievu valodas skolotāja Galina  Gricanova (Moģiļova), pedagoģiskās apmaiņas skolas vadītāja un skolas leļļu teātra “Batlejka” vadītāja, iepazīstināja ar savu darba pieredzi darbā ar runas attīstību ar teātra palīdzību. Skolas izglītojamie demonstrēja leļļu teātra fragmentu “Kukulītis”. Par darbu ar vecākiem stāstīja skolas psiholoģe Jeļena  Kovaļova (Moģiļova).

Šīs tikšanas laikā tika nolemts turpināt sadarbību starp skolām. Ludmila Siņakova piedāvāja sadarbības projekta plānu. Mogiļevas pilsētas kolēģi izteica arī savus piedāvājumus projekta plānā (par ieskicējumu, ideju aprobāciju, par iepazīstināšanu ar jaunāko literatūru).

Sadarbības plāns.

  1. Starptautisks seminārs “Psiholoģiski pedagoģiskā iedrošināšana bērniem ar smagiem runas traucējumiem vispārizglītojošā skolā” 02.01.2019 – 05.01.2019
  2. On-line tikšanās “Izglītojoši audzinošā procesa organizācija” (pieredzes apmaiņa) – 04.02.2020
  3. On-line tikšanu organizācija līdz 1-2 reizēm semestrī.
  4. Piedalīšanās semināros, konferencēs (pēc ielūguma).
  5. Pieredzes apmaiņa: ideju aprobācija.
  6. Iepazīšanās ar jaunāko literatūru.
  7. Sadarbība starp skolu izglītojamajiem (videomateriāli, sarakstes u.c.).

 

Rakstu sagatavoja skolas surdopedagogs Ludmila Siņakova.