Par COVID-19 pretepidemioloģisko pasākumu izpildi izglītības iestādē

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.512, 2021.gada 10.augustā (grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 09.jūnija noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID–19 infekcijas izplatības ierobežošanai”) 2021./2022.mācību gada sakumā izglītojamie pamatizglītības un arodizglītības pakāpē no 2021.gada 02.septembrī izglītības iestādē veiks COVID–19 testu, kuru turpmāk atkārtoti veiks atbilstoši Veselības ministrijas algoritmam.

COVID-19 testu neveic izglītojamie ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Laboratorija testēšanas rezultātu ievada e-veselības sistēmā un nosūta pilngadīgam izglītojamajam vai nepilngadīgā izglītojamā pārstāvim uz viņa norādīto elektroniskā pasta adresi.

Gadījumā, ja izglītojamais nevar ierasties noteiktā dienā uz testēšanu, lūdzu informēt par to savas klases internāta skolotāju tieši testēšanas dienā līdz plkst. 9.00.

Ja izglītojamam ir veikta testēšana, tad izglītojamais ir tiesīgas piedalīties klātienes mācībās uzrādot atbildīgai personai apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par negatīvu COVID-19 testa rezultātu.

Ja izglītojamie atgriežas izglītības iestādē pēc prombūtnes vai neiekļaujas izglītības iestādes testēšanas grafikā, viņi ne vēlāk kā 48 stundu laikā pirms ierašanās izglītības iestādē COVID-19 testu veic patstāvīgi laboratorijā.

Pozitīva COVID-19 testa rezultātā laboratorija par to informē izglītības iestādi, kā arī pašam testētajam vai tā pārstāvim jābūt atbildīgiem, jāinformē izglītības iestādi.

Skolā paliek spēkā sejas maskas un pārējie pretepidemioloģiskie pasākumi, roku dezinfekcija u.t.t.