“Sveika, mana mīļa skola!”

2019.gada 19. septembrī Daugavpils Stropu pamatskolā – attīstības centrā notika skolas speciālistu un pedagogu sanāksme pirmo klašu skolēnu vecākiem “Sveika, mana mīļā skola!” sanāksme.

Sanāksmes tēma bija skolēnu adaptācijas un uzvedības īpatnības. Speciālais pedagogs N. Golubeva pastāstīja par skolēnus pētīšanas rezultātiem gada sakumā.

Skolas psiholoģe O.Karkina nodarbības sākumā pastāstīja par adaptāciju. 7-gadīgā bērna sociālo adaptāciju skolā nosacīti var izdalīt trīs fāzes:

– pirmajā – piemērošanās fāzē bērnam jaunajā sociālajā vidē jāmēģina izprast, kādi noteikumi ir šajā vidē un kā tiem var piemēroties,

– nākamajā – individualizācijas fāzē bērns jau cenšas izdalīties šajā vidē, parādīt savas spējas un dotības,

– trešajā – sociālās adaptācijas noslēguma jeb integrācijas fāzē norit savas vietas ieņemšana sociālajā grupā, tas ir, 1.klasē.

Psihologs konstatēja, ka 7-gadīgā bērna sociālās adaptēšanā ir problēmas. Izvirzītās sociālās adaptēšanās problēmu pamatā ir psihosociālie faktori, kas saistīti ar bērnu pirmsskolas pieredzi. 7-gadīgiem bērniem vēl nav pietiekamas sociālās pieredzes, lai sadarbībā ar skolotāju un skolēniem respektētu citu atšķirīgo pieredzi. Lai skolēniem veidotos prasme mācīties, modeli raksturo 7-gadīgo bērnu praktiskās dzīves pieredze, kas, izriet no skolēnu vajadzībām un interesēm.

1) veicināt 7-gadnieka kā indivīda un sociālās vides mijsakarības jeb līdzsvara sistēmu,

2) nodrošināt bērna iespējas sevis realizēšanā jaunā sociālā vidē – 1.klasē,

3) palīdzēt 7-gadīgam bērnam iepazīt un pakāpeniski apgūt organizācijas (skolas) sociālās normas un lomas, vērtību sistēmu, mērķus, uzvedības normas, savstarpējās saskarsmes veidus,

4) rosināt 7-gadīgam bērnam paust sevi darbībā un situācijai atbilstošās emocijās,

5) sekmēt 7-gadīgam bērnam vērtēt savu darbību un rīcību.

Mērķa izvirzīšanas posmā darbības priekšmets kļūst motīvs, kas ir darbības vadošā un veicinošā struktūras komponente.

Turpinājumā sociālais pedagogs N.Hvostova pastāstīja par skolas APU komandas sastāvu, nodarbību un atbalsts vecākiem. Savā uzrunā viņa iepazīstināja vecākus ar Skolas atbalsta komandas darbu, ar skolas iekšējas kārtības noteikumiem un darba kārtību, par plānotiem pasākumiem un atbalsta veidiem gan skolēniem, gan viņu vecākiem. Tika stāstīts par to, kā veic darbu sociālais pedagogs un ar kādām institūcijām sadarbojas nepieciešamības gadījumos. Par iespējām saņemt palīdzību, par vecāku atbildību un pienākumiem.

N.Hvostova pastāstīja par konfliktu risināšanas jautājumiem un par skolēnu neattaisnotiem kavējumiem, par mūsdienas aktuālo jautājumu saistībā ar mobilo ierīču lietošanu stundu laikā. Vecākus uzaicināja sadarboties  un ievērot kopīgas prasības ar skolas pedagogiem un atbalsta personālu, bērnu izglītošanai un audzināšanai, ievērojot katra bērna īpašās vajadzības, par kopīgām prasībām.

Pasākuma nobeigumā 1.a klases skolotāja I.Geriņa veica pārrunas ar skolēnu vecākiem par interesējošiem jautājumiem.

Sastādīja Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra

psiholoģe O.Karkina un soc.pedagoģe N.Hvostova