• Ilona Valentanaviča;
 • Jolanta Lukovska;
 • Ļubova Urbanoviča;
 • Ludmila Li;
 • Anfisa Skladova;
 • Valija Martinova;
 • Mayya Gamarnik;
 • Olga Bojarova;
 • Dana Lahtionova;
 • Marija Vasalauskiene.

Skolotājs logopēds

Darba pienākumi:

 1. Pilnveidot izglītojamā runas un rakstu valodas attīstības iemaņas pilnvērtīgai Valsts pamatizglītības standartā valodas jomā izvirzīto kompetenču apgūšanai;
 2. Sekmēt izglītojamā pašvērtības paaugstināšanos un sniegt atbalstu adaptācijas procesā;
 3. Veikt izglītojamo runas, rakstu valodas un lasīšanas iemaņu frontālo diagnostiku;
 4. Veikt logopēdisko nodarbību grupu komplektēšanu, atbilstoši izglītojamā vecumam, valodas traucējumiem un garīgās attīstības līmenim;
 5. Nepieciešamības gadījumā veikt individuālo darbu ar izglītojamajiem, kuriem ir runas vai rakstu valodas traucējumi;
 6. Izglītojamo, vecāku un pedagogu konsultēšana runas vai rakstu valodas traucējumu gadījumos un ieteikumu izstrādāšana atbalsta sniegšanai izglītojamajiem;
 7. Rakstisku atzinumu sagatavošana par izglītojamā runas un rakstu valodas attīstību gadījumos, ja izglītojamais tiek nosūtīts uz valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīnisko komisiju vai saņem izglītības iestādes atbalsta komisijas palīdzību, kā arī normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos vai pēc vecāku rakstiska pieprasījuma;
 8. Veikt izglītojamo attīstības dinamikas izpēti un sava darba pašanalīzi;
 9. Par veiktā darba rezultātiem atskaitīties izglītības iestādes vadībai noteiktajā kārtībā;
 10. Piedalīties izglītības iestādes pedagoģiskajās sēdēs, metodisko komisiju sēdēs un vecāku sapulcēs izskatāmo jautājumu sagatavošanā un izskatīšanā;
 11. Darba dokumentāciju kārtot atbilstoši izglītības iestādes noteiktajām prasībām;
 12. Nodrošināt, lai izglītojamie ievēro darba drošības un izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumus;
 13. Nekavējoties ziņot tiesībsargājošajām institūcijām, pašvaldībai, veselības aizsardzības iestādēm un bērnu tiesību aizsardzības institūcijām par gadījumiem, kad konstatēta emocionāla vai fiziska vardarbība pret izglītojamo izglītības iestādē vai ārpus tās;
 14. Pilnveidot savas profesionālās kompetences;
 15. Ievērot darba ētiku.
 16. Attīstības centra logopēds strādā vispārējā izglītības iestādē ar pirmsskolas vecuma piecgadīgiem un sešgadīgiem izglītojamiem un pirmo līdz ceturto klašu izglītojamiem, kuriem ir izteikti runas un rakstu valodas traucējumi:
  • 16.1. Attīstības centra logopēds organizē izglītojamo runas un rakstu valodas pārbaudi, divdesmit dienas, katra mācību gada sākumā;
  • 16.2. Attīstības centra logopēds izglītojamos logopēdiskās nodarbībās uzņem visa mācību gada laikā, kad novērsti valodas traucējumi logopēds izglītojamo atskaita veicot ierakstu apmeklētības uzskaites žurnālā norādot pamatojumu;
  • 16.3. Attīstības centra logopēda galvenais uzdevums ir noteikt, kurš no speciālās palīdzības veidiem bērniem ar valodas un dzirdes traucējumiem ir vispiemērotākais un dod vislabāko rezultātu katra bērna attīstībā un mācību darbā, kā arī sagatavot pedagogus, vecākus un personas, kas realizē vecāku varu, un bērnus šī uzdevuma veikšanai;
  • 16.4. Attīstības centra logopēds veido datu bāzi un veic analīzi par bērniem, kuriem ir smagi valodas un dzirdes traucējumi, bet kuri nesaņem speciālu palīdzību;
 17. Attīstības centra logopēds iepazīstas ar vispārējās izglītības iestāžu pedagogu, vecāku un mediķu veikto darbu šo bērnu izglītošanā, ārstēsanā, korekcijā, konsultē viņus;
 18. Attīstības centra logopēds veido un piemēro jaunus metodiskos līdzekļus, izstrādā individuālas mācību programmas;
 19. Attīstības centra logopēds organizē individuālo darbu vai darbu ar skolēnu grupu, apkopo informāciju par skolēna attīstību un veselību;
 20. Attīstības centra logopēds piedalās vispārējās vai pirmsskolas izglītības iestādes pedagoģiskajās sēdēs, metodisko komisiju sēdēs un vecāku sapulcēs izskatāmo jautājumu sagatavošanā un izskatīšanā;