• Larisa Ivanova


Surdopedagoga pienākumi

Surdopedagogs

Darba pienākumi:

 1. Palīdzēt pedagogam klasē, darbā ar izglītojamajiem, kuriem ir izteikti dzirdes (valodas traucējumi), vai psihiskās attīstības aizture, īstenojot speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem;
 2. Īstenot izglītības programmu atbilstoši Valsts izglītības standartam un atbilstoši katra izglītojamā veselības stāvoklim un attīstības līmenim;
 3. Saskaņot sava darba saturu ar  mācību priekšmeta skolotājiem, nosakot individuālās darbības stundas un piedalīšanos kopējās stundās;
 4. Sadarbībā ar mācību priekšmeta pedagogu, klases audzinātāju, skolas atbalsta personālu un izglītības iestādes administrāciju analizēt katra izglītojamā mācīšanās, psiholoģiskās, veselības un adaptācijas problēmas un noteikt izmantojamās mācību  metodes to risināšanai;
 5. Veikt individuālo darbu ar izglītojamajiem, lai izskaidrotu nesaprotamo mācību vielu, radītu viņos motivāciju mācīties un attīstītu sadarbības un komunikācijas prasmes;
 6. Palīdzēt izglītojamajiem sagatavoties stundām, ārpusklases pasākumiem, veidot viņu pašapkalpošanās iemaņas;
 7. Sadarboties ar izglītojamā vecākiem, lai izprastu izglītojamā uzvedību, viņa problēmas un informētu vecākus par izglītojamā grūtībām izglītības iestādē, kopīgi meklētu veidus to novēršanai;
 8. Veikt izglītojamo attīstības dinamikas izpēti un sava darba pašanalīzi;
 9. Par veiktā darba rezultātiem atskaitīties izglītības iestādes vadībai noteiktajā kārtībā;
 10. Piedalīties izglītības iestādes pedagoģiskajās sēdēs, metodisko komisiju sēdēs un vecāku sapulcēs izskatāmo jautājumu sagatavošanā un izskatīšanā;
 11. Darba dokumentāciju kārtot atbilstoši izglītības iestādes noteiktajām prasībām;
 12. Nodrošināt, lai izglītojamie ievēro darba drošības un izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumus;
 13. Nekavējoties ziņot tiesībsargājošajām institūcijām, pašvaldībai, veselības aizsardzības iestādēm un bērnu tiesību aizsardzības institūcijām par gadījumiem, kad konstatēta emocionāla vai fiziska vardarbība pret izglītojamo izglītības iestādē vai ārpus tās;
 14. Pilnveidot savas profesionālās kompetences;
 15. Ievērot darba ētiku.