Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs organizēja pilsētas Logopēdu, surdo pedagogu un speciālo pedagogu metodiskās apvienības semināru “Pedagogu inovatīvu mācīšanas metožu  izmantošana un pielāgošana korekcijas darbā”

2022. gadā 14.decembrī Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs organizēja pilsētas speciālistu metodiskās apvienības semināru “Pedagogu inovatīvu mācīšanas metožu izmantošana un pielāgošana korekcijas darbā”. Pasākumā piedalījās 28 pedagogi no Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm: DSPAC; Daugavpils 4.PII, Daugavpils 9.PII, Daugavpils 15.PII, Daugavpils 24.PII, Daugavpils Valsts pilsētas VSK, Daugavpils Draudzīgā aicinājuma VSK, Daugavpils Zinātņu VSK, Daugavpils Tehnoloģiju VSK – licejs; Daugavpils Iespēju VSK un Daugavpils 11.PSK.

Semināru atklāja Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra izglītības metodiķe Ilona Valentanaviča ar sirsnīgiem apsveikumiem gaišu Ziemassvētku laikā. Maigā, sirsnīgā atmosfērā pedagogi izjuta  savu piederību Latvijas valsts pasākumiem un svētku tradīcijām. Pedagogi veltīja skaistus vārdus un dzejoļus, ar sirsnīgiem novēlējumiem katram, kurš ikdienu pilda savus pienākumus un rūpējas par mūsu bērnu attīstību, veselību un dzīvi.

Pasākuma turpinājumā vārds tika dots Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra direktores vietniecei izglītības jomā Ļubovai Urbanovičai. Viņa pastāstīja par Latvijas logopēdu asociācijas pēdējo šī gada pasākumu, kurš notika 09.decembrī 2022.gada LLA klātienē. Seminārā piedalījās zinātnieki – lektori Nils Konstantinovs, Aina Poiša un Ieva Paegle. Ļ.Urbanoviča stāstīja par tēmām, kuras tika izskatītās LLA pasākumā, par labās prakses piemēriem, par vadošo psihoneirologu darba pieredzi, par indivuduālo pieeju izglītības procesa nodrošināšanā izglītojamajiem ar speciālo mācību programmu kodiem.

Semināru turpināja DSPAC izglītības metodiķe I.Valentanaviča, kura pastāstīja par to, kā speciālistiem, pielāgojot jauno tehnoloģiju rīku plašu piedāvājumu, var organizēt un sniegt atbalstu korekcijas procesā izglītojamajiem, kuriem ir runas un valodas apguves traucējumi, lasīšanas un rakstīšanas, kā arī dažāda veida mācīšanās traucējumi, lai motivētu izglītojamo iesaistīšanu pareizrunas, mācību materiāla, lasītprasmes apguvē. I.Valentanaviča stāstīja par darba materiālu izmantošanas nozīmīgumu izglītojamo tēlainas domāšanas un atmiņas attīstīšanā, sapratnes par lasīto pilnveidošanā, kā arī stāstīšanas prasmju veicināšanā. Tika piedāvāti materiāli un sniegta informācija par tehnoloģiju programmu piedāvājumiem Brunomaster, kā arī stāstīts par Datorzinības centra kursu saturu un lietošanas iespējām mācību platformas skolo.lv.

Pasākumā tika pacelti un apspriesti jautājumi, saistītie ar to, ka speciālisti nevar aptvert visu izglītojamo skaitu un iekļaut nodarbībās visus, kam ir vajadzīga īpaša pieeja un izglītības iestāžu speciālistu individuālais atbalsts.

Pasākuma nobeigumā visiem semināra dalībniekiem tika novēlēts būt patiesiem pedagogiem un mīlēt savus izglītojamos.

Rakstu sagatavoja Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra

izglītības metodiķe, logopēde I.Valentanaviča