Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitātes lektoriem organizēja pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus “Bērni ar  speciālām vajadzībām un funkcionāliem traucējumiem speciālās izglītības un iekļaujošās izglītības kontekstā”

27.11.2023. Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs Marikas Raičonokas vadībā, Daugavpils pilsētas logopēdu, surdopedagogu un speciālo pedagogu metodiskās apvienības vadītāja Ilona Valentanaviča sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitātes lektoriem organizēja Latgales reģiona izglītības iestāžu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmas kursus “Bērni ar  speciālām vajadzībām un funkcionāliem traucējumiem speciālās izglītības un iekļaujošās izglītības kontekstā”. Kursos piedalījās 52 pedagogi no 26 Latgales reģiona izglītības iestādēm – Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm un Valsts institūcijām: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs, Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs,  Daugavpils Vienības PSK, Daugavpils Saskaņas PSK, Daugavpils Tehnoloģiju VSK – licejs, Daugavpils Iespēju VSK, Daugavpils Centra VSK, Daugavpils J.Raiņa 6.PSK,  J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija, Daugavpils Zinātņu VSK; Daugavpils Draudzīgā aicinājuma VSK; Daugavpils Valstspilsētas VSK; Augašdaugavas novada Kalupes PSK; ASV studija; Daugavpils bērnu veselības centrs; Daugavpils Novada dome, Daugavpils reģionālā slimnīca, 9.PII, 12.PII, 15.PII, 18.PII, 24.PII, 27.PII, 28.PII, Daugavpils Ķīmijas apkaimes PII, Ruģeļu PII, Krāslavas novada PII “Pīlādzītis”.

Katru gadu Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra administrācija, sadarbojoties ar Latvijas augstākās izglītības iestāžu lektoriem gatavo un organizē pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei seminārus un kursus, atbalsta sniegšanai un iekļaujošās vides nodrošināšanai izglītojamiem, kuri mācās pēc speciālās mācību programmas vai ir nepieciešamas korekcijas nodarbības, logopēda, surdopedagoga vai speciālā pedagoga palīdzība.

Latgales reģiona pedagogu apmācības kursus vadīja – Rīgas Stradiņa universitātes lektore audiologopēde Ilze Blūmentāle. Vairākus gadus viņa pēta bērnu attīstības traucējumus un korekcijas problēmas, izstrādā korekcijas metodes un korekcijas darba virzienus atbilstoši bērna runas un valodas attīstības problēmām un traucējuma veidam.

Šogad kursu programmu lasīja Rīgas Stradiņa universitātes, Latvijas Universitātes lektore, eksperts bērnu runas un valodas traucējumu atpazīšanā Andra Vabale, Rīgas Stradiņa universitātes lektore Ilze Blūmentāle, Rīgas Stradiņa universitātes audiologopēde Ilze Klatenberga.

Tika izskatītas šādas tēmas:

  • Ieskats par skolēnu ar autiskā spektra traucējumiem iekļaušanu vispārējās izglītības un speciālās izglītības iestādēs. (A.Vabale)
  • Atbalsta iespējām bērniem ar AST pirmsskolas un skolas vecumā. (I.Blūmentāle)
  • Valodas attīstības īpatnībām bērniem ar AST , eholālija. (I.Blūmentāle)
  • Žestu lietošanu komunikācijas procesā. (I.Klatenberga)

Daugavpils pilsētas logopēdu, surdopedagogu un speciālo pedagogu metodiskās apvienības pedagogi sirsnīgi pateicās Rīgas Stradiņa universitātes lektoriem un Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra pārstāvjiem par lietderīgu kursu programmu, mērķtiecīgumu speciālistu kompetences pilnveidošanā atbilstoši mūsdienu prasībām darbā ar izglītojamajiem, kuriem ir funkcionālie traucējumi.

Rakstu sagatavoja Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra izglītības metodiķe, Daugavpils pilsētas logopēdu, surdopedagogu un speciālo pedagogu metodiskās apvienības vadītāja I.Valentanaviča