Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra un Rīgas 1.speciālās pamatskolas – attīstības centra pieredzes apmaiņas seminārs “Izglītības programmas “Vienota skola” īstenošana”

 

2024.gadā 30.maijā Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra un Daugavpils pilsētas logopēdu, surdopedagogu un speciālo pedagogu metodiskās apvienības pārstāvji kopā ar Rīgas 1.speciālo pamatskolu – attīstības centru organizēja pieredzes apmaiņas izbraukuma semināru par tēmu “Izglītības programmas “Vienota skola” īstenošana”.

Seminārā piedalījās 14 Daugavpils pilsētas pedagogi – logopēdi un speciālie pedagogi no 7 izglītības iestādēm: Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs, Daugavpils 4.PII, Daugavpils 9.PII, Daugavpils 12.PII, Daugavpils 24.PII, Daugavpils Ķīmijas apkaimes pirmsskolas izglītības iestāde, Daugavpils Saskaņas pamatskola, Daugavpils Valstspilsētas vidusskola, Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskola, Daugavpils Iespēju vidusskola, Daugavpils Centra vidusskola.

Semināra dalībniekus sirsnīgi sveicināja Rīgas kolēģes. Par Rīgas 1.speciālās pamatskolas – attīstības centra darba specifiku stāstīja skolas direktore Laila Lapina un direktores vietniece izglītības jomā Sanita Plaude. Daugavpils pilsētas logopēdu, surdopedagogu un speciālo pedagogu metodiskās apvienības pārstāvji interesējās par sadarbību ar skolēnu vecākiem, par izglītojamo skaitu klasēs, par atbalsta sniegšanu izglītojamajiem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem. Daudz tika runāts par izglītojamo mācību vielas iegaumēšanas grūtībām izglītības programmas “Vienota skola” īstenošanā. Daugavpils pedagogi interesējās par speciālistu noslogojumu, darba apstākļiem. Skolas direktore Laila Lapina ar vietnieci izglītības jomā kolēģi Sanitu Plaudi prezentēja skolas pedagogu metodiskā darba saturu “Sasniedzamie rezultāti un to novērtēšana skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem”. Pasākuma turpinājumā tika piedāvāta ekskursija pa Rīgas 1.speciālās pamatskolas – attīstības centra klasēm. Daugavpils pedagogi ieraudzīja skolēnu mācību procesa organizēšanu, skatījās stundu norisi, redzēja speciālistu un pedagogu atbalstu skolēniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem mācību materiāla apguves procesā.

Daugavpils pilsētas logopēdu, surdopedagogu un speciālo pedagogu MA pārstāvji pieredzes apmaiņas semināra nobeigumā sirsnīgi pateicās pieredzes apmaiņas semināra organizatoriem Rīgas 1.speciālās pamatskolas – attīstības centram un Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centram.

Rakstu sagatavoja Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra izglītības metodiķe, logopēde, Daugavpils pilsētas logopēdu, surdopedagogu un speciālo pedagogu metodiskās apvienības vadītāja I.Valentanaviča