Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas – attīstības centra darba plāns

  1. Rīkojums par izglītības iestāžu gada darba plāna apstiprināšanu
  2. Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas attīstības centra struktūrshēma
  3. Skolas darbības pamatmērķi
  4. Mācību saturs: I.semestra darba plāns, II.semestra darba plāns
  5. Mācīšana un mācīšanās: MK “Tehnoloģijas un zinātņes pamati” pedagogu dalība metodiskajā darbā 2016./2017.m.g.MK “Tehnoloģijas un zinātnes pamati” darba pārskats par 2016./2017.m.g.MK “Tehnoloģijas un zinātnes pamati” prioritātes un darba plāns 2017._2018.m.g.MK (Valoda) darba plāns un prioritātes 2017._2018.m.g.,   MK “Valoda” darba pārskats 2016./2017.m.g.
  6. Resursi: Izglītības iestādes vadītāja definēti individuāli mērķi un uzdevumiMetodisko komisiju aktivitātes 2016./2017.m.g.Pedagogu tālākizglītība 2016./2017.m.g.
  7. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana:  Iekšējās pārraudzības plāns 2017./2018.m.g.,  Koordinācijas plāns 2017./2018.m.g.Perspektīvais koordinācijas plāns 2017./2018.m.g.Iekšējās kontroles organizācija un vadība 2016./2017.m.g.
  8. Atbalsts skolēniem: Ziņas par absolventiemSkolēnu parlamenta darba pārskats par 2016./2017.m.g.I.semestra skolas Parlamenta darba plāns 2017./2018.m.g.Karjeras izglītības darba pārskats par 2016./2017.m.g.Karjeras konsultanta darba plānsMedicīnas darbinieku darba plāns 2017./2018.m.g.Medicīnas darbinieku darba plāna izpildes atskaite par 2016./2017.m.g.Sociālā pedagoga statistikas atskaiteSociālā pedagoga atskaite par2016./2017.m.g.Sociālā pedagoga darba plāns 2017./2018.m.g.Psihologa atskaite par darbu 2016./2017.m.g.Psihologa darba plāns 2017./2018.m.g.Bibliotēkas darba analīze 2016./2017.m.g.Bibliotēkas darba plāns 2017./2018.m.g.Logopēdu un surdopedagogu MK aktivitātes 2016./2017.m.g.Logopēdu, surdopedagogu un speciālo pedagogu MK prioritātes un darba plāns 2017./2018.m.g.AC konsultatīvi informatīvais un korekcijas darbs 2016./2017.m.g.Vēstule IZM par attīstības centra pārskatu4.1.4.2.4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9., 4.10., AC prioritātes un perspektīvais darba plāns 2017./2018.m.g.